Zakonski propisi

Zakoni
Zakon  o knjižnicama ( NN 105/97)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama ( NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( NN 69/99 )
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ( NN27/93 )
Zakon o osnovnom školstvu ( NN 69/03 )
Zakon o srednjem školstvu ( NN 69/03 )
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi ( NN 96/01 )
Zakon o znanstvenoj  djelatnosti i visokom obrazovanju ( NN 123/03 )
Zakon o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima ( NN 128/99, NN 35/00 )
Zakon o autorskom pravu ( NN 9/99 (pročišćeni tekst), NN 76/99, 127/99 (ispravak))
Zakon o kulturnim vijećima ( NN 53/01 )
Zakon o gradnji ( NN 175/03 )
Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 172/03 )
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima ( NN167/03 )
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08 )

 

Pravilnici
Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj ( NN 43/01 )
Pravilnik o Upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu ( NN 139/98 )
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11)
Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe ( NN 21/02 )
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe ( NN 52/05 )

Standardi
Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (sa standardima za pokretne knjižnice – bibliobuse) ( NN 58/99 )
Standard za školske knjižnice ( NN 34/00 )
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ( NN 63/08 )

Uredbe
Uredba o osnivanju knjižnice za slijepe ( NN 115/99 )

Katalozi
CROLIST
ZAKI
Katalozi nacionalnih knjižnica u Europi
Katalozi nacionalnih knjižnica u svijetu