Natječaji

KLASA:112-02/23-01/01

URBROJ: 2188-1-15-3

Vinkovci, 2. veljače 2023. godine

Na temelju članka 17. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i članka 17. i 18. Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

1. Tajnik

jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke odnosno studij pravne struke kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • 1 godina radnog iskustva u struci.

2. Domar

– jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema
 • 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • domovnicu (preslika)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe odnosno diplome, ovisno za koje radno mjesto je prijava)
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a) i b)):
  • preslik elektroničkog  zapisa o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica), izdan u vrijeme trajanja natječaja
  • preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremenska razdoblja obavljanja poslova)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te na oglasnoj ploči Knjižnice, na adresu (putem pošte):

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, I. Gundulića 6, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Prijava za Natječaj (navesti redni broj i naziv radnog mjesta)“.

U prijavi na natječaj navode se osobni podatci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i e-adresa). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužne su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem mrežne stranice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci https://www.gkvk.hr

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

                                                                                            Ravnateljica:                                                                                                                                                      

Vedrana Lugić, prof.,dipl. knjiž.

Mjesečni program Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci  za veljaču 2023. godine

1. veljače, 17:00, povodom Svjetskog dana čitanja naglas, vođena radionica za predškolce i mlađe školarce Čitaonica Pričaonica, voditeljica Snježana Matak

1. do 14. veljače, akcija prikupljanja knjiga  uz Međunarodni dan darivanja knjiga Čitam dam sretan sam, svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj

14. veljače, 17:00, Valentinovo, kreativna radionica za školarce i odrasle Ljubav u poruci

20. veljače, 18:00 – 19:00, povodom Tjedna psihologije, Plivaš ili toneš u digitalnom svijetu?, radionica za učenike 7. i 8. razreda i učenike 1. razreda srednje škole, voditeljica Ana Majdančić

22. veljače, 18:00 – 19:00, povodom Tjedna psihologije, Strahovi, radionica za učenike nižih razreda osnovne škole, voditeljica Iva Jularić

24. veljače, 17:30,  Book Zone, čitateljski klub za mlade

Izložba:  Mjesec hrvatskog jezika, od 15. veljače do 1. travnja

Promocija

Pozivamo vas na promociju knjige

Mirjane Pešec

Priče od porculana

Uz Autoricu, knjigu će predstaviti Božica Jelušić, Julijana Matanović i urednica Nataša Maletić, a o izložbi će govoriti Dražen Bota.

U glazbenom dijelu programa nastupit će Veki Vrtarić

petak, 9. prosinca 2022., 18 sati

Galerija fotografije Meraja

Obavijest o ishodu natječaja

KLASA: 112-02/22-01/02

URBROJ: 2188-1-15-22-42

Vinkovci, 1. prosinca 2022. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci objavljuje

OBAVIJEST

O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem Natječaja za prijam u radni odnos (KLASA: 112-02/22-01/02, URBROJ: 2188-1-15-22-32) objavljenog 3. studenoga 2022. godine , na radno mjesto 3. knjižničar – pripravnik na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci primljena je Irena Ćirić iz Vinkovaca.

Ostali kandidati nisu udovoljili formalnim uvjetima te po istom Natječaju radna mjesta 1. knjižničar – jedan izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena do isteka mandata ravnatelja), mjesto rada Vinkovci i 2. knjižničar u bibliobusnoj službi Vukovarsko – srijemske županije – jedan izvršitelj na određeno vrijeme (do 31. kolovoza 2023. godine) s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci i Vukovarsko – srijemska županija nisu popunjena.

Ravnateljica

Vedrana Lugić, prof., dipl. knjiž.

MHK 2022.

Pozivamo vas na

KNJIŽEVNU RIJEČ SLAVONSKO-BARANJSKO-SRIJEMSKU

povodom 41. obljetnice utemeljenja Ogranka slavonsko-baranjsko-srijemskog Društva hrvatskih književnika

Josip Kozarac (1858.-1906.) i Nikola Tordinac (1858-1888.): vinkovački gimnazijalci i hrvatski književnici kao – (ne)poznati pjesnici

——

Obilježavanje obljetnica i književna čitanja hrvatskih književnika i književnica, članova Društva hrvatskih književnika i gostiju iz Hrvatske, bosanske Posavine i Vojvodine

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

utorak, 15. studenoga 2022., 18 sati

Natječaji

KLASA:112-02/22-01/02

URBROJ: 2188-1-15-22-32

Vinkovci, 3. studenoga 2022. godine

Na temelju članka 17. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i članka 17. i 18. Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

1. Knjižničar  

jedan izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena do isteka mandata ravnatelja), mjesto rada Vinkovci

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • položen stručni ispit za zvanje knjižničara prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021)
 • 1 godina radnog iskustva u struci.

2. Knjižničar u Bibliobusnoj službi Vukovarsko – srijemske županije

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme (do 31. kolovoza 2023. godine) s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci i Vukovarsko – srijemska županija

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • položen stručni ispit za zvanje knjižničara prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021)
 • 1 godina radnog iskustva u struci.

3. Knjižničar – pripravnik

 • jedan izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • bez radnog staža u struci.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • domovnicu (preslika)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe odnosno diplome, ovisno za koje radno mjesto je prijava)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za 1. i 2. radno mjesto
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a) i b)):

a. preslik elektroničkog  zapisa o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica), izdan u vrijeme trajanja natječaja

b. preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremenska razdoblja obavljanja poslova) za 1. i 2. radno mjesto

 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te na oglasnoj ploči Knjižnice, na adresu (putem pošte):

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, I. Gundulića 6, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Prijava za Natječaj (navesti redni broj i naziv radnog mjesta)“.

U prijavi na natječaj navode se osobni podatci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i e-adresa). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužne su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem mrežne stranice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci https://www.gkvk.hr

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Ravnateljica: 

Vedrana Lugić, prof.,dipl. knjiž.