MHK 2022.

Pozivamo vas na promociju knjiga

Dalibora Talajića

Most ponad burne rijeke

 i

Treptaji

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

petak, 4. studenoga 2022., 18 sati

MHK 2022.

Pozivamo vas na promociju knjige

Stjepana Krasića

Povijest prve javne knjižnice na hrvatskome tlu (1463.) :  knjižnica samostana sv. Dominika u Dubrovniku  u okviru humanističkih gibanja u XV. i XVI. stoljeću

Uza Autora će na promociji sudjelovati fra Tomislav Kraljević, prior samostana sv. Dominika u Dubrovniku.

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

petak, 28. listopada 2022., 19 sati

MHK 2022.

Pozivamo vas na promociju knjige

Jelene Crnjaković

Elementum: oči Zemlje

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

utorak, 25. listopada 2022., 18 sati

Mjesec hrvatske knjige 2022.

Program MHK 2022. u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci

14. listopada, 12:00Otvorenje

Pronađite nas u Knjižnici!, besplatan upis učenika prvih razreda vinkovačkih osnovnih škola, gradonačelnik Ivan Bosančić podijeliti će članske iskaznice Knjižnice vinkovačkim pravšićima i otvoriti Mjesec hrvatske knjige 2022.

Skupni program

Knjigu vrati, zakasninu ne plati – svakog petka povrat građe bez naplate zakasnine

Knjiga dostupna svima – povodom Dana hrvatskih knjižnica upis i obnova članstva po cijeni od 30,00 kuna, od 7. do 13. studenog

Generacija K – izložba na temu Mjeseca hrvatske knjige

Nastavi čitati

Fotonatječaj “Čitam, skitam i fotografiram”

Mjesec hrvatske knjige ove je godine posvećen mladima. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci dio je svog ovogodišnjeg programa osmislila upravo za njih. Jedan od njih je fotonatječaj Čitam, skitam i fotografiram. Zadatak je uslikati svoju najdražu knjigu u prepoznatljivom slavonskom okruženju.

Pravila natječaja:

 • na natječaju mogu sudjelovati mladi od 15 do 30 godina
 • rok za prijavu je od 15. rujna do 10. listopada
 • fotografije mogu biti u boji ili crno-bijele
 • autor može sudjelovati s najviše tri (3) fotografije
 • fotografije trebaju biti u digitalnom obliku u .jpg/.jpeg formatu veličine fotografije ne veće od 4 MB, a trebaju biti snimane fotoaparatom ili mobitelom
 • fotografije, naziv fotografija i podatke (ime i prezime, godinu rođenja, ulicu i kućni broj, grad, e-mail, broj mobitela) šalju se na odjelzaodrasle@gkvk.hr
 • Knjižnica stječe pravo korištenje fotografija u svrhu natječaja i izložbe te njihove promidžbe bez ikakve naknade
 • otvorenje izložbe održat će se 17. listopada u 18 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci 

Promocija

Pozivamo vas na promociju knjige

Hrvoja Tkalčića

Potresi: divovi koji se ponekad bude

u programu sudjeluju: Snježana Kraljević, Hrvoje Tkalčić i Silvio Jergović

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci,

srijeda, 14. rujna 2022. godine u 19 sati

Predavanje

Pozivamo vas na pouplarno-znanstveno predavanje

znanstvene savjetnice u trajnom zvanju i upraviteljice Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima dr. sc. Anice Bilić

Satir iliti divji čovik između kulturnoga pesimizma i optimizma: u povodu 260. obljetnice prvotiska i 290. godišnjice rođenja Matije Antuna Reljkovića

Gradska knjižnica i čtaonica Vinkovci,

utorak, 13. rujna 2022. godine, 18 sati

Natječaj – ravnatelj/ica

Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19 i 98/19), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 14., 18. i 19. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci (Klasa: 007-03/22-01/01, URBROJ: 2188-1-15-2-22-1) Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Za ravnatelja/icu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba, koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske
 • da ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
 • položen stručni knjižničarski ispit
 • najmanje pet (5) godina rada u knjižnici
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
 • prijedlog četverogodišnjeg plana rada
 • dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu
 • dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu / e radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko   osiguranje)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku ( ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama)

Ravnatelja/icu imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

Rok za podnošenje prijava je deset (10) dana od dana objave u Narodnim novinama. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21 ) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osoba s invaliditetom. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidati koji nisu podnijeli potpunu, pravodobnu i vlastoručno potpisanu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te se njihove prijave neće razmatrati. O navedenom kandidati će biti obaviješteni pisanim putem (običnom ili elektronskom poštom).

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja moguće je provođenje pisanog testiranja te testiranje putem intervjua radi dodatnog utvrđivanja njihovih kvaliteta i sposobnosti te ciljeva i motivacije za rad.

Kandidati su dužni usmeno predstaviti svoj četverogodišnji plan rada Upravnom vijeću.

O testiranju kao i vremenu i mjestu predstavljanja četverogodišnjeg plana kandidati će biti pravovremeno obaviješteni telefonski ili elektroničkim putem.

Ako kandidat ne pristupi testiranju ili ne predstavi usmeno četverogodišnji plan rada smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Prijave na natječaj dostavljaju preporučenom poštom na adresu:

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci – Upravno vijeće, Ivana Gundulića 6, 32100 Vinkovci s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.

Klasa: 007-03/22-01/01

URBROJ: 2188-1-15-2-22-2

Vinkovci, 28. srpnja 2022. godine

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                               Marina Markić, prof.