Poziv na testiranje

Povjerenstvo za pregled prijava na natječaj za radna mjesta:

 1. Knjižničar – jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena do povratka djelatnice s bolovanja)
 2. Knjižničar – jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
 3. Knjižničarski suradnik u Bibliobusnoj službi Vukovarsko-srijemske županije – jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

KLASA: 112-02/23-01/02, URBROJ: 2188-1-15-3,

objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, dana 28. ožujka 2023. godine,

POZIVA NA PISMENO TESTIRANJE KANDIDATA

koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radna mjesta:

 1. Knjižničar – jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena do povratka djelatnice s bolovanja), mjesto rada Vinkovci
 2. Knjižničar – jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci
 3. Knjižničarski suradnik u Bibliobusnoj službi Vukovarsko-srijemske županije – jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci i Vukovarsko-srijemska županija

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj o čemu im je dostavljena pisana obavijest te se na njih ovaj poziv ne odnosi.

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA PISMENOG TESTIRANJA

18. travnja (utorak) 2023. godine s početkom u 8.00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI

Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci

KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI DRUGI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT.

Na pismenom testiranju utvrđuju se znanja, sposobnosti i vještine te rezultati kandidata/kinja u dosadašnjem radu.

Za vrijeme pismenog testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave na javni natječaj.

Povjerenstvo za odabir kandidata na osnovu rezultata pismenog testiranja donijet će odluku koji kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju). O terminu održavanja razgovora kandidati će biti obavješteni na mrežnim stranicama Knjižnice.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN br. 17/19, 98/19 i 114/22). Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/2275/Zakon-o-knji%C5%BEnicama-i-knji%C5%BEni%C4%8Dnoj-djelatnosti
 2. Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN br. 103/21). Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_103_1834.html
 3. Tadić, Katica. (1994). Rad u knjižnici. Opatija: Naklada Benja. Dostupno na: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/katm.htm
 4. Statut Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Dostupno na: https://gkvk.hr/o-knjiznici-2/sluzbeni-dokumenti/knjiznicni-akti/

POVJERENSTVO ZA PREGLED PRIJAVA

Natječaj

KLASA: 112-02/23-01/02

URBROJ: 2188-1-15-3

Vinkovci, 28. ožujka 2023. godine

Na temelju članka 17. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i članka 17. i 18. Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

1. Knjižničar

 • jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena do povratka djelatnice s bolovanja), mjesto rada Vinkovci

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

2. Knjižničar

 •  jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

3. Knjižničarski suradnik u Bibliobusnoj službi Vukovarsko – srijemske županije

 • jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci i Vukovarsko – srijemska županija

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

 Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • domovnicu (preslika)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
 • e radna knjižica
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te na oglasnoj ploči Knjižnice, na adresu (putem pošte):

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, I. Gundulića 6, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Prijava za Natječaj (navesti redni broj i naziv radnog mjesta)“.

U prijavi na natječaj navode se osobni podatci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i e-adresa). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužne su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem mrežne stranice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci https://www.gkvk.hr

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

ravnateljica

Vedrana Lugić, dipl. knjiž. i prof.

Predstavljanje

Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima i Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

vas pozivaju na predstavljanje monografije

Dubravko Mataković

Dvorana Ogranka Matice hrvatske u Vinkovcima

(Ulica Jurja Dalmatinca 22, Vinkovci)

petak, 24. ožujka 2023. u 19 sati

Obavijest o ishodima natječaja

KLASA: 112-02/23-01/01

URBROJ: 2188-1-15-40

Vinkovci, 3. ožujka 2023. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci objavljuje

OBAVIJEST

O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem Natječaja za prijam u radni odnos na radno mjesto tajnik (KLASA: 112-02/23-01/01, URBROJ: 2188-1-15-3) objavljenog 2. veljače 2023. godine,  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci primljena je Anna-Maria Čuić  iz Vinkovaca.

Temeljem Natječaja za prijam u radni odnos na radno mjesto domar (KLASA: 112-02/23-01/01, URBROJ: 2188-1-15-3) objavljenog 2. veljače 2023. godine,  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci primljen je Krešimir Nađ  iz Vinkovaca.

Ravnateljica

Vedrana Lugić, prof., dipl. knjiž.

Poziv na razgovor (intervju)

Povjerenstvo za pregled prijava na natječaj

za radno mjesto tajnik – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

KLASA: 112-02/23-01/01, URBROJ: 2188-1-15-3,

objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, dana 2. veljače 2023. godine

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su pristupili pismenom testiranju

iz natječaja na radno mjesto:

za radno mjesto tajnik – jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA RAZGOVORA (INTERVJUA)

3. ožujka (petak) 2023. godine, s početkom u 10.00 sati,

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci,

Ivana Gundulića 6, Vinkovci

KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI DRUGI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervju), smatrat će se da je odustao od prijave na javni natječaj.

POVJERENSTVO ZA PREGLED PRIJAVA