Pravo na razvoj pismenosti: građa lagana za čitanje i logobiblioterapija

Građa lagana za čitanje namijenjena je osobama koje imaju poremećaj koji izaziva teškoće u čitanju, pisanju i razumijevanju teksta. U tečaju sudionici vježbaju izradu građe lagane za čitanje prema IFLA-inim smjernicama i uputama logopedske struke.