Arhiva kategorije: Uncategorized

MHK 2022.

Pozivamo vas na

KNJIŽEVNU RIJEČ SLAVONSKO-BARANJSKO-SRIJEMSKU

povodom 41. obljetnice utemeljenja Ogranka slavonsko-baranjsko-srijemskog Društva hrvatskih književnika

Josip Kozarac (1858.-1906.) i Nikola Tordinac (1858-1888.): vinkovački gimnazijalci i hrvatski književnici kao – (ne)poznati pjesnici

——

Obilježavanje obljetnica i književna čitanja hrvatskih književnika i književnica, članova Društva hrvatskih književnika i gostiju iz Hrvatske, bosanske Posavine i Vojvodine

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

utorak, 15. studenoga 2022., 18 sati

Natječaji

KLASA:112-02/22-01/02

URBROJ: 2188-1-15-22-32

Vinkovci, 3. studenoga 2022. godine

Na temelju članka 17. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i članka 17. i 18. Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

1. Knjižničar  

jedan izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena do isteka mandata ravnatelja), mjesto rada Vinkovci

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • položen stručni ispit za zvanje knjižničara prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021)
 • 1 godina radnog iskustva u struci.

2. Knjižničar u Bibliobusnoj službi Vukovarsko – srijemske županije

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme (do 31. kolovoza 2023. godine) s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci i Vukovarsko – srijemska županija

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • položen stručni ispit za zvanje knjižničara prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021)
 • 1 godina radnog iskustva u struci.

3. Knjižničar – pripravnik

 • jedan izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • bez radnog staža u struci.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • domovnicu (preslika)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe odnosno diplome, ovisno za koje radno mjesto je prijava)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za 1. i 2. radno mjesto
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a) i b)):

a. preslik elektroničkog  zapisa o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica), izdan u vrijeme trajanja natječaja

b. preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremenska razdoblja obavljanja poslova) za 1. i 2. radno mjesto

 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te na oglasnoj ploči Knjižnice, na adresu (putem pošte):

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, I. Gundulića 6, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Prijava za Natječaj (navesti redni broj i naziv radnog mjesta)“.

U prijavi na natječaj navode se osobni podatci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i e-adresa). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužne su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem mrežne stranice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci https://www.gkvk.hr

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Ravnateljica: 

Vedrana Lugić, prof.,dipl. knjiž.

MHK 2022.

Pozivamo vas na promociju knjiga

Dalibora Talajića

Most ponad burne rijeke

 i

Treptaji

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

petak, 4. studenoga 2022., 18 sati

MHK 2022.

Pozivamo vas na promociju knjige

Stjepana Krasića

Povijest prve javne knjižnice na hrvatskome tlu (1463.) :  knjižnica samostana sv. Dominika u Dubrovniku  u okviru humanističkih gibanja u XV. i XVI. stoljeću

Uza Autora će na promociji sudjelovati fra Tomislav Kraljević, prior samostana sv. Dominika u Dubrovniku.

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

petak, 28. listopada 2022., 19 sati

MHK 2022.

Pozivamo vas na promociju knjige

Jelene Crnjaković

Elementum: oči Zemlje

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

utorak, 25. listopada 2022., 18 sati

Mjesec hrvatske knjige 2022.

Program MHK 2022. u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci

14. listopada, 12:00Otvorenje

Pronađite nas u Knjižnici!, besplatan upis učenika prvih razreda vinkovačkih osnovnih škola, gradonačelnik Ivan Bosančić podijeliti će članske iskaznice Knjižnice vinkovačkim pravšićima i otvoriti Mjesec hrvatske knjige 2022.

Skupni program

Knjigu vrati, zakasninu ne plati – svakog petka povrat građe bez naplate zakasnine

Knjiga dostupna svima – povodom Dana hrvatskih knjižnica upis i obnova članstva po cijeni od 30,00 kuna, od 7. do 13. studenog

Generacija K – izložba na temu Mjeseca hrvatske knjige

Nastavi čitati

Fotonatječaj “Čitam, skitam i fotografiram”

Mjesec hrvatske knjige ove je godine posvećen mladima. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci dio je svog ovogodišnjeg programa osmislila upravo za njih. Jedan od njih je fotonatječaj Čitam, skitam i fotografiram. Zadatak je uslikati svoju najdražu knjigu u prepoznatljivom slavonskom okruženju.

Pravila natječaja:

 • na natječaju mogu sudjelovati mladi od 15 do 30 godina
 • rok za prijavu je od 15. rujna do 10. listopada
 • fotografije mogu biti u boji ili crno-bijele
 • autor može sudjelovati s najviše tri (3) fotografije
 • fotografije trebaju biti u digitalnom obliku u .jpg/.jpeg formatu veličine fotografije ne veće od 4 MB, a trebaju biti snimane fotoaparatom ili mobitelom
 • fotografije, naziv fotografija i podatke (ime i prezime, godinu rođenja, ulicu i kućni broj, grad, e-mail, broj mobitela) šalju se na odjelzaodrasle@gkvk.hr
 • Knjižnica stječe pravo korištenje fotografija u svrhu natječaja i izložbe te njihove promidžbe bez ikakve naknade
 • otvorenje izložbe održat će se 17. listopada u 18 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci 

Promocija

Pozivamo vas na promociju knjige

Hrvoja Tkalčića

Potresi: divovi koji se ponekad bude

u programu sudjeluju: Snježana Kraljević, Hrvoje Tkalčić i Silvio Jergović

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci,

srijeda, 14. rujna 2022. godine u 19 sati