Arhiva kategorije: Obavijesti

VAŽNA OBAVIJEST

Poštovani korisnici, sve online usluge Knjižnice kao što su „Online obnova zaduženja“ i „Online rezervacija knjiga“, zbog promjene knjižničnog sustava, do daljnjeg nije moguće koristiti.

ZA OBNOVU ZADUŽENJA NUŽNO JE TELEFONSKI KONTAKTIRATI KNJIŽNICU NA BROJ 032/332-418.

Sve online obnove zaduženja od 19. svibnja 2021. godine do daljnjeg, neće biti evidentirane u novom knjižničnom sustavu, odnosno novi knjižnični sustav će evidentirati zakasninu za svu građu koja je produžena korištenjem usluge online  obnove zaduženja.

Hvala na razumijevanju!

Blagdansko radno vrijeme

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci će 2. travnja 2021. godine, na Veliki petak, raditi

od 8:00 do 13:00 sati.

U subotu, 3. travnja Knjižnica će raditi prema ustaljenom radnom vremenu
od 8:00 do 13:00 sati.

Pravila ponašanja korisnika Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u uvjetima pandemije COVID-19

Korisnici su dužni pridržavati se sljedećih mjera:

 1. Prije ulaska u prostor Knjižnice obvezno je staviti zaštitnu masku i ispravno je nositi.
 2. Obvezna je dezinfekcija ruku pri ulaska u Knjižnicu.
 3. Obvezno je pridržavati se propisane distance od 2 m u prostoru Knjižnice.
 4. U komunikaciji s knjižničarima na pultu obvezno je zadržavanje iza zaštitne pregrade.

 Obavijesti za korisnike

 • prije dolaska u Knjižnicu putem mrežnog kataloga moguće je potražiti i pregledati dostupnu knjižničnu građu
 • Knjižnica je u svoje poslovanje uvela aplikaciju za pametne telefone koju možete instalirati na svoj mobitel, pod nazivom Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, kako bi olakšala i pojednostavila komunikaciju s korisnicima i uštedjela im vrijeme
 • moguć je slobodan pristup knjižničnoj građi na policama uz obveznu dezinfekciju ruku prije i poslije korištenja slobodnog pristupa knjižničnoj građi, dezinfekcijsko sredstvo nalazi se kod pulta
 • moguće je kretanje po Knjižnici uz minimalno zadržavanje u prostoru te uz poštivanje pravila međusobnog distanciranja – održavati propisani razmak od 2 metra između knjižničara, knjižničara i korisnika, korisnika i korisnika, koji borave u prostoru ili se kreću prostorom Knjižnice
 • moguć je pristup računalima uz obavezno nošenje maske te mjere higijene i dezinfekcije ruku prije i poslije korištenja računala i opreme te je određeno vremensko ograničenje korištenja računala
 • moguć je rad u Studijskoj čitaonici, koji je potrebno rezervirati telefonski na broj: 032 334 123, uz obavezno nošenje maske te mjere higijene i dezinfekcije ruku
 • u Studijskoj čitaonici istovremeno mogu boraviti 2 korisnika – bilježi se vrijeme ulaska korisnika u čitaonicu, njegovi kontakt podatci i vrijeme napuštanja čitaonice.

Unaprijed hvala na strpljenju zbog mogućih gužvi!

Budimo odgovorni i čuvajmo jedni druge!

OBAVIJEST I PREPORUKE ZA KORISNIKE

Preporuke za korisnike usklađene su s Preporukama za rad narodnih knjižnica u uvjetima bolesti COVID-19 koje je izdala Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, a koje su usklađene s Preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Obavijest za korisnike

Ljetno radno vrijeme Knjižnice za korisnike do petka, 28. kolovoza 2020. godine:

 • ponedjeljkom i utorkom: 12.00 – 19.00 sati
 • srijedom, četvrtkom i petkom: 8.00 – 15.00 sati
 • subotom: 8.00 – 13.00 sati.

Preporuke za korisnike

 • prije dolaska u Knjižnicu putem mrežnog kataloga moguće je potražiti i pregledati dostupnu knjižničnu građu
 • preporučuje se korištenje maski i rukavica u prostoru Knjižnice
 • pri ulasku u prostor Knjižnice obavezno je dezinficirati ruke sredstvom za dezinfekciju koje se nalazi na ulazu
 • moguć je slobodan pristup knjižničnoj građi na policama uz obveznu dezinfekciju ruku prije i poslije korištenja slobodnog pristupa knjižničnoj građi, dezinfekcijsko sredstvo nalazi se kod pulta
 • moguće je kretanje po Knjižnici uz minimalno zadržavanje u prostoru te uz poštivanje pravila međusobnog distanciranja – održavati propisani razmak od 2 metra između knjižničara, knjižničara i korisnika, korisnika i korisnika, koji borave u prostoru ili se kreću prostorom Knjižnice
 • moguć je pristup računalima uz obvezne mjere higijene i dezinfekcije ruku prije i poslije korištenja računala te je određeno vremensko ograničenje korištenja računala
 • moguće je korištenje prostora Igraonice za djecu – prije dolaska u Igraonicu roditelj/skrbnik kontrolira temperaturu i prati zdravstveno stanje djeteta
 • moguć je rad u Studijskoj čitaonici koji je potrebno rezervirati telefonski na broj: 032 334 123
 • u Studijskoj čitaonici istovremeno mogu boraviti 2 korisnika – bilježi se vrijeme ulaska korisnika u čitaonicu, njegovi kontakt podatci i vrijeme napuštanja čitaonice.

Unaprijed hvala na strpljenju zbog mogućih gužvi!

Budimo odgovorni i čuvajmo jedni druge!

VAŽNA OBAVIJEST

Dragi korisnici, Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci od danas, 27. travnja 2020. godine ponovno počinje raditi s korisnicima, uz poštivanje određenih mjera.  Slijede osnovne upute:

 • Knjižnica će u narednom razdoblju raditi s korisnicima od ponedjeljka do petka, od 10:00 do 17:00
 • ulazak u Knjižnicu neće biti moguć (shodno tome neće biti moguć slobodan pristup građi, neće raditi Čitaonica dnevnog tiska, nije moguć studijski rad)
 • građa će se posuđivati na pultu na ulazu Knjižnice
 • građa koja se vraća u Knjižnicu će se odlagati na posebno označeno mjesto
 • ukoliko je potrebno tematsko pretraživanje, odnosno ukoliko su potrebne stručne knjige potrebno je ispuniti obrazac koji se nalazi na stranicama Studijskog odjela http://knjiznice.nsk.hr/vinkovci/odjeli/studijski-odjel/ te ispunjen obrazac poslati na odgovarajući e-mail
 • preporučamo korištenje web kataloga GKVK http://193.198.9.205/cgi-bin/wero.cgi kako bi pronašli odgovarajući naslov, provjerili dostupnost te samim time skratili vrijeme zadržavanja u Knjižnici
 • molimo korsnike da poštuju oznake međusobnog distanciranja
 • molimo korisnike za strplje zbog mogućih gužvi
 • preporučamo korištenje maski i rukavica

 Budimo odgovorni i čuvajmo jedni druge!

POZIV NA NATJEČAJ ZA NAJBOLJI BIBLIORAP NA TEMU BIBLIOBUSA

NATJEČAJ  ZA NAJBOLJI BIBLIORAP NA TEMU BIBLIOBUSA, KNJIGA, PRIJATELJSTVA…

Dragi naši učitelji i  knjižničari!

Pozivamo vas i vaše učenike na sudjelovanje u Natječaju za najbolji bibliorap na temu Bibliobusa, knjiga, prijateljstva… koji organiziramo povodom 14. rođendana našega Bibliobusa.

Rap glazba očituje se u stiliziranoj ritmičkoj glazbi, odnosno beatu, koje prati repanje izvođača. Rap je sastavni dio hip-hop kulture, sklad između ritma i tekstova prepunih rima. U takvim pjesmama nastoji se rimom zainteresirati publiku. Rap pjesme imaju puno riječi zbog toga što se u takvim pjesmama pokušava što prije izrepati tj. izgovoriti što više riječi u što kraćem vremenu. Naziv dolazi od riječi rappin’ što znači ritmičko pričanje.

Napomena:

Natječaj traje od 10. siječnja do 10. veljače 2020. godine.

Molimo da osmišljene rap pjesme snimite u videoformatu.

Upute:

Nastavi čitati

Natječaj

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Ulica Ivana Gundulića 6

32100 Vinkovci

Tel/Fax: 032/334-675
OIB: 67043571709

URBROJ:  966/2019
Vinkovci, 6. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 17. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i članka 17. i 18. Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog radnog mjesta 

1. Informatičar

jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom                             

Uvjeti:

   • završen diplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz područja elektrotehnike, informatike, matematike ili informacijskih znanosti, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema
   • 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu, kandidat je dužan priložiti:

   • životopis
   • domovnicu (preslik)
   • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
   • dokaz o radnom iskustvu u struci (potrebno je dostaviti dokumente navedene pod točkama 1. i 2.):
    1. preslik elektroničkog zapisa o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica), izdan u vrijeme trajanja natječaja
    2. preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremenska razdoblja obavljanja poslova)
   • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te na oglasnoj ploči Knjižnice, na adresu:

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, I. Gundulića 6, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Za natječaj – informatičar“.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojim dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja, dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem mrežne stranice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci http:/knjiznice.nsk.hr/vinkovci/  

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18).

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
Ravnateljica:
Vedrana Lugić, prof., dipl. knjiž.