Arhiva kategorije: Razno

56. Vinkovačke jeseni

Pozivamo vas na poplarno-znanstveno predavanje

dr. sc. Anice Bilić

znanstvene savjetnice u trajnom zvanju i upraviteljice Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovacima

Odjevni kodovi u književnom opusu Josipa Kozarca

utorak, 14.rujna 2021. godine u 18 sati

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci

NATJEČAJ

 

KLASA: 112-01/21-01/02

URBROJ: 2188/01-14-01-21-1

Vinkovci,  7. rujna 2021. godine

 

Na temelju članka 17. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. Pomoćni knjižničar – pripravnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci.

Uvjeti:

  • završena četverogodišnja srednja škola uz obvezu polaganja stručnog ispita za pomoćnog knjižničara prema članku 12. i 13. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/14, 60/14 – Ispravak 47/17)
  1. Pomoćni knjižničar – pripravnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Bošnjaci.

Uvjeti:

  • završena četverogodišnja srednja škola uz obvezu polaganja stručnog ispita za pomoćnog knjižničara prema članku 12. i 13. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/14, 60/14 – Ispravak 47/17)

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • preslika domovnice i osobne iskaznice
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te na oglasnoj ploči Knjižnice, na adresu:

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, I. Gundulića 6, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Prijava za Natječaj (navesti redni broj i naziv radnog mjesta).

Prijava treba biti vlastoručno potpisana i mora sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti i popis priloženih dokumenata.

Isprave se predaju u preslici, a kandidat s kojim će se zasnovati radni odnos će po zahtjevu poslodavca predočiti dokumentaciju u izvorniku.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojim dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja, dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem mrežne stranice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci http://knjiznice.nsk.hr/vinkovci/  

Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Ravnateljica:

Vedrana Lugić, dipl. knjiž., prof.