OBAVIJESTO ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

KLASA: 112-02/23-01/04

URBROJ: 2188-1-15-37

Vinkovci, 13. studenoga 2023. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci objavljuje

OBAVIJEST

O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem Natječaja za prijem u radni odnos (KLASA: 112-02/23-01/04, URBROJ: 2188-1-15-1-1) objavljenog 11. listopada 2023. godine, na radna mjesta:

1. knjižničar – dva (2) izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, upražnjena radna mjesta, mjesto rada Vinkovci, primljene Mateja Jurčević iz Novih Mikanovaca i Slavica Kovačević iz Antina.

2. knjižničar – jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena do isteka mandata ravnateljice, mjesto rada Vinkovci, primljena Ana Salopek iz Vođinaca.  

                                          Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

                                                                                               Vedrana Lugić, dipl. knjiž. i prof.

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

Povjerenstvo za provedbu natječaja za radna mjesta:

1. Knjižničar – dva (2) izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, upražnjena radna mjesta, mjesto rada Vinkovci

2. Knjižničar – jedan (1) izvršitelj/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena do isteka mandata ravnateljice, mjesto rada Vinkovci

KLASA: 112-02/23-01/04, URBROJ: 2188-1-15-1-1,

objavljenog dana 11. listopada 2023. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su zadovoljili na pismenom testiranju

iz natječaja za radno mjesto:

1. Knjižničar – dva (2) izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, upražnjena radna mjesta, mjesto rada Vinkovci

2. Knjižničar – jedan (1) izvršitelj/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena do isteka mandata ravnateljice, mjesto rada Vinkovci

Sljedeći kandidati su zadovoljili na pismenom testiranju i mogu pristupiti razgovoru (intervjuu):

1. Jurčević, Mateja

2. Kovačević, Slavica

3. Pavković, Marko

4. Salopek, Ana

5. Topalović, Ema

6. Vujčić, Vlatka

7. Zovko, Tihonija

Kandidate koji nisu zadovoljili na pismenom testiranju Povjerenstvo ovim putem obavještava da ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu) te da se na njih ovaj poziv ne odnosi.

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA RAZGOVORA (INTERVJUA)

2. studenoga (četvrtak) 2023. godine, s početkom u 10.00 sati,

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci,

Ulica kralja Zvonimira 9, Vinkovci

KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI DRUGI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervju), smatrat će se da je odustao od prijave na javni natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Poziv na pismeno testiranje

Povjerenstvo za pregled prijava na natječajza radna mjesta:

1. Knjižničar – dva (2) izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, upražnjena radna mjesta, mjesto rada Vinkovci

2. Knjižničar – jedan (1) izvršitelj/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena do isteka mandata ravnateljice, mjesto rada Vinkovci

KLASA: 112-02/23-01/04, URBROJ: 2188-1-15-1-1,

objavljenog dana 11. listopada 2023. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, objavljuje

POZIV NA PISMENO TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radna mjesta:

1. Knjižničar – dva (2) izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, upražnjena radna mjesta, mjesto rada Vinkovci

2. Knjižničar – jedan (1) izvršitelj/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena do isteka mandata ravnateljice, mjesto rada Vinkovci

Sljedeći kandidati udovoljavaju formalnim uvjetima Natječaja te mogu pristupiti pismenom testiranju:

1. Vlatka Vujčić

2. Romana Radišić

3. Tihonija Zovko

4. Mateja Jurčević

5. Ana Jurić

6. Ema Topalović

7. Marko Pavković

8. Franjo Nagulov

9. Slavica Kovačević

10. Marija Lozančić Keser

11. Zrinka Barjaktarić

12. Martina Marković

13. Ivana Jurić

14. Ana Salopek

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj te se na njih ovaj poziv ne odnosi.

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA PISMENOG TESTIRANJA

30. listopada (ponedjeljak) 2023. godine, s početkom u 16.00 sati,

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci,

Ulica kralja Zvonimira 9, Vinkovci

KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI DRUGI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT.

Na pismenom testiranju utvrđuju se znanja, sposobnosti i vještine te rezultati kandidata/kinja u dosadašnjem radu.

Za vrijeme pismenog testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave na javni natječaj.

Povjerenstvo za odabir kandidata na osnovu rezultata pismenog testiranja donijet će odluku koji kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju). O terminu održavanja razgovora kandidati će biti obavješteni na mrežnim stranicama Knjižnice.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN br. 17/19, 98/19 i 114/22). Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/2275/Zakon-o-knji%C5%BEnicama-i-knji%C5%BEni%C4%8Dnoj-djelatnosti

2. Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN br. 103/21). Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_103_1834.html

3. Tadić, Katica. (1994). Rad u knjižnici. Opatija : Naklada Benja. Dostupno na:

http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/katm.htm

4. Statut Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Dostupno na: https://gkvk.hr/o-knjiznici-2/sluzbeni-dokumenti/knjiznicni-akti/

POVJERENSTVO ZA PREGLED PRIJAVA

Natječaj

KLASA:112-02/23-01/04

URBROJ: 2188-1-15-1-1

Vinkovci, 10. listopada 2023. godine

Na temelju članka 17. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i članka 17. i 18. Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 1. Knjižničar
 • dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, upražnjena radna mjesta
 • mjesto rada Vinkovci

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 1. Knjižničar
 • jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena do isteka mandata ravnateljice
 • mjesto rada Vinkovci

Uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • e radnu knjižicu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidati s kojima će se zasnovati radni odnos će po zahtjevu poslodavca predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Prilikom sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatima ugovorit će se probni rad u trajanju određenom Pravilnikom o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te na oglasnoj ploči Knjižnice, putem pošte na adresu:

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, I. Gundulića 6, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Prijava za Natječaj (navesti redni broj i naziv radnog mjesta)“.

U prijavi na natječaj navode se osobni podatci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i e-adresa). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužne su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem mrežne stranice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci https://gkvk.hr/ .

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Ravnateljica Gradske knjižnice
i čitaonice Vinkovci

Vedrana Lugić dipl. knjiž. i prof.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

KLASA: 112-02/23-01/03

URBROJ: 2188-1-15-1-205

Vinkovci, 9. listopada 2023. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci objavljuje

OBAVIJEST

O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem Natječaja za prijam u radni odnos (KLASA: 112-02/23-01/03, URBROJ: 2188-1-15-1-3) objavljenog 11. rujna 2023. godine, na radno mjesto knjižničarski tehničar – dva (2) izvršitelj/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom (za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta), mjesto rada Vinkovci, primljene su:

1. Martina Magdić iz Vinkovaca

2. Nikolina Dumančić iz Vinkovaca

ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Vedrana Lugić, dipl. knjiž. i prof.

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto:

1. Knjižničarski tehničar – dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, mjesto rada Vinkovci

KLASA: 112-02/23-01/03, URBROJ: 2188-1-15-1-3,

objavljenog dana 11. rujna 2023. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su zadovoljili na pismenom testiranju

iz natječaja za radno mjesto:

1. Knjižničarski tehničar – dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, mjesto rada Vinkovci

Sljedeći kandidati su zadovoljili na pismenom testiranju i mogu pristupiti razgovoru (intervjuu):

1. Denis Grgić

2. Gordana Štifić

3. Marija Cvilinder

4. Martina Magdić

5. Martina Šmuc

6. Nikolina Dumančić

7. Tihana Jukić Očevčić

8. Tin Erceg

Kandidate koji nisu zadovoljili na pismenom testiranju Povjerenstvo ovim putem obavještava da ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu) te da se na njih ovaj poziv ne odnosi.

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA RAZGOVORA (INTERVJUA)

6. listopada (petak) 2023. godine s početkom u 9.00 sati,

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci,

Ulica kralja Zvonimira 9, Vinkovci

KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI DRUGI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervju), smatrat će se da je odustao od prijave na javni natječaj.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

KLASA: 112-02/23-01/03

URBROJ: 2188-1-15-1-196

Vinkovci, 29. rujna 2023. godine

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci objavljuje

OBAVIJEST

O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem Natječaja za prijam u radni odnos na radno mjesto čistačica – dostavljačica dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci (KLASA: 112-02/23-01/03, URBROJ: 2188-1-15-1-3) objavljenog 11. rujna 2023. godine,  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci primljene su Ivanka Marunček iz Vinkovaca i Evica Varga iz Vinkovaca.

Ravnateljica

Vedrana Lugić, prof., dipl. knjiž.

Poziv na testiranje

Povjerenstvo za pregled prijava na natječaj

za radno mjesto:

1. Knjižničarski tehničar – dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, mjesto rada Vinkovci

KLASA: 112-02/23-01/03, URBROJ: 2188-1-15-1-3,

objavljenog dana 11. rujna 2023. godine na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, objavljuje

POZIV NA PISMENO TESTIRANJE

KANDIDATIMA/KINJAMA

koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto:

1. Knjižničarski tehničar – dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta, mjesto rada Vinkovci

Sljedeći kandidati udovoljavaju formalnim uvjetima Natječaja te mogu pristupiti pismenom testiranju:  POPIS KANDIDATA ZA PISMENO TESTIRANJE 

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj te se na njih ovaj poziv ne odnosi.

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA PISMENOG TESTIRANJA

3. listopada (utorak) 2023. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci,

Ulica kralja Zvonimira 9, Vinkovci

Raspored testiranja:

9:00 – kandidati od rednog broja 1 do 31

11:00 – kandidati od rednog broja 32 do 62

13:00 – kandidati od rednog broj 63 do 93

KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI DRUGI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT.

Na pismenom testiranju utvrđuju se znanja, sposobnosti i vještine te rezultati kandidata/kinja u dosadašnjem radu.

Za vrijeme pismenog testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave na javni natječaj.

Povjerenstvo za odabir kandidata na osnovu rezultata pismenog testiranja donijet će odluku koji kandidati će biti pozvani na razgovor (intervju). O terminu održavanja razgovora kandidati će biti obavješteni na mrežnim stranicama Knjižnice.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN br. 17/19, 98/19 i 114/22). Dostupno na: https://www.zakon.hr/z/2275/Zakon-o-knji%C5%BEnicama-i-knji%C5%BEni%C4%8Dnoj-djelatnosti
 2. Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN br. 103/21). Dostupno na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_09_103_1834.html
 3. Tadić, Katica. (1994). Rad u knjižnici. Opatija : Naklada Benja. Dostupno na: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/katm.htm
 4. Statut Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Dostupno na: https://gkvk.hr/o-knjiznici-2/sluzbeni-dokumenti/knjiznicni-akti/

POVJERENSTVO ZA PREGLED PRIJAVA

Poziv na intervju

Povjerenstvo za provedbu natječaja za radno mjesto:

2. Čistačica – dostavljačica – dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, novootvorena radna mjesta, mjesto rada Vinkovci

KLASA: 112-02/23-01/03, URBROJ: 2188-1-15-1-3,

objavljenog dana 11. rujna 2023. godine, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

KANDIDATE/KINJE

koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto:

2. Čistačica – dostavljačica – dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, novootvorena radna mjesta, mjesto rada Vinkovci

Sljedeći kandidati udovoljavaju formalnim uvjetima Natječaja te mogu pristupiti razgovoru (intervjuu):

1.Jasna RužićVinkovci
2.Jelena ĆirićVinkovci
3.Gordana KramarJarmina
4.Marijana TančikVinkovci
5.Tijana DodikovićVinkovci
6.Svjetlana FrančeševićMirkovci
7.Ivanka MarunčekVinkovci
8.Blaženka BušićVinkovci
9.Ljiljana IvankoIvankovo
10.Anka KrizmanićVinkovci
11.Blanka JazvoVinkovci
12.Bojana ZeljićMarkušica
13.Ivana KnezNuštar
14.Jasna FilipovVinkovci
15.Martina DžajaVinkovci
16.Gabriela ZovkićVinkovci
17.Evica VargaVinkovci
18.Jadranka BlaževićVinkovci
19.Nada RimacVinkovci
20.Maja JozinovićVinkovci
21.Vesna NovićSt. Jankovci
22.Mirjana KovačićTovarnik
23.Olgica KovačićBokšić
24.Zdravka ŠkroboVinkovci
25.Maja KolarevićVinkovci
26.Ivana MatošVinkovci
27.Marica GrgićPrivlaka
28.Barbara MarjanovićMirkovci
29.Mirta MeštrovićVinkovci
30.Jasna SantovacVinkovci
31.Božana KelčićVinkovci
32.Antonia LampertVinkovci

Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj te se na njih ovaj poziv ne odnosi.

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA RAZGOVORA (INTERVJUA)

29. rujna (petak) 2023. godine, s početkom u 08.00 sati,

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci,

Ulica kralja Zvonimira 9, Vinkovci

KANDIDATI/KINJE SU DUŽNI PONIJETI SA SOBOM OSOBNU ISKAZNICU ILI DRUGI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervju), smatrat će se da je odustao od prijave na javni natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Natječaj

KLASA:112-02/23-01/03

URBROJ: 2188-1-15-1-3

Vinkovci, 11. rujna 2023. godine

Na temelju članka 17. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i članka 17. i 18. Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 1. Knjižničarski tehničar
 • dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta
 • mjesto rada Vinkovci

Uvjeti:

 • završena četverogodišnja srednja škola
 1. Čistačica – dostavljačica
 • dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, novootvorena radna mjesta
 • mjesto rada Vinkovci

Uvjeti:

 • završena osnovna škola

 Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • e radna knjižicu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidati s kojima će se zasnovati radni odnos će po zahtjevu poslodavca predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Prilikom sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatima ugovorit će se probni rad u trajanju određenom Pravilnikom o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te na oglasnoj ploči Knjižnice, na adresu (putem pošte):

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, I. Gundulića 6, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Prijava za Natječaj (navesti redni broj i naziv radnog mjesta)“.

U prijavi na natječaj navode se osobni podatci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i e-adresa). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužne su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem mrežne stranice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci https://gkvk.hr/ .

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

                                                                                               Ravnateljica Gradske knjižnice                                                                                                           i čitaonice Vinkovci

                                                                                               Vedrana Lugić, dipl. knjiž. i prof.