Natječaj za prijam u radni odnos

KLASA:112-02/24-01/01

URBROJ: 2188-1-15-1-3

Vinkovci, 25. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 17. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci KLASA: 011-01/22-02/01, URBROJ: 2188-1-15-2-10 od 13. studenoga 2024. godine i članka 19. i 20. Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci KLASA: 011-01/24-03/03, URBROJ: 2188-1-15-2-3 od 16. veljače 2024. godine, a sukladno odredbama važećeg Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci KLASA: 011-01/24-03/04, URBROJ: 2188-1-15-2-2 od 16. veljače 2024. godine i prethodno pribavljene suglasnosti Osnivača, ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos

1. Stručni suradnik za razvoj pedagoških programa Knjižnice u Službi za razvoj i koordinaciju programa, usluga i projekata

jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, upražnjeno sistematizirano radno mjesto, mjesto rada Vinkovci

Uvjeti:

  • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pedagogije i/ili hrvatskoga jezika

  • računalna pismenost

  • komunikacijske vještine

  • organizacijske vještine

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

  • životopis

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)

  • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)

  • e-radnu knjižicu, izdanu u vrijeme trajanja natječaja

  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidati s kojima će se zasnovati radni odnos će po zahtjevu poslodavca predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Prilikom sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatima ugovorit će se probni rad u trajanju određenom Pravilnikom o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te na oglasnoj ploči Knjižnice, putem pošte na adresu:

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Ulica kralja Zvonimira 9, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Prijava za Natječaj (navesti naziv radnog mjesta)“.

U prijavi na natječaj navode se osobni podatci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i e-adresa). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužne su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem mrežne stranice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci https://www.gkvk.hr

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte (e-maila). Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci zadržava pravo poništenja natječaja i nedonošenja odluke o izboru sukladno odredbama važećeg Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).  

Ravnateljica Gradske knjižnice

i čitaonice Vinkovci

Vedrana Lugić, dipl. knjiž. i prof.

Najnovije objave

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
nekategorizirano

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

KLASA: 112-02/24-01/01 URBROJ: 2188-1-15-17 Vinkovci, 24. travnja 2024. godine Na temelju članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu

Skip to content