Odluka

KLASA: 023-01/21-01/02

URBROJ: 2188/01-14-01-21-01

Vinkovci, 15. studenoga 2021. godine

            Na temelju članka 17. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-21-452) od 12. studenoga 2021. godine, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, donosi

ODLUKU

 I.

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci uvodi se sigurnosna mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2  (u daljnjem tekstu: testiranje) zaposlenika Knjižnice.

II.

Testiranje osoba iz točke I. ove Odluke provodi se prilikom dolaska na posao, najmanje dva puta u sedam dana.

III.

Iznimno od točke I. ove Odluke, testiranje nije obvezno za zaposlenike koje ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

IV.

Osobe iz točke I. ove Odluke dokazuju da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

V.

Osobe iz točke I. ove Odluke obvezne su EU digitalne COVID potvrde ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju predočiti prilikom ulaska u službene prostorije na uvid osobi koju poslodavac za to ovlasti.

 VI.

Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije u kojima rade osobe iz točke I. ove Odluke, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorijama ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorijama ili druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi.

VII.

Osobe iz točke I. i VI. ove Odluke koje odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalne COVID potvrde ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, ne mogu ulaziti ili boraviti u službenim prostorijama Knjižnice.

VIII.

Osobe iz točke I. i VI. ove Odluke tijekom boravka u službenim prostorijama, obvezne su pridržavati se svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa HZJZ te sigurnosne mjere uvedene ovom Odlukom.

IX.

Osobe iz točke I. ove Odluke testiranje mogu obaviti u ovlaštenoj ustanovi ili laboratoriju.

Poslodavac je obvezan osobama iz točke I. ove Odluke, koje podnesu zahtjev, refundirati troškove testiranja za potrebe dolaska na posao.

X.

Ova Odluka ne primjenjuje se na osobe mlađe od 16 godina.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu 16. studenoga 2021. godine.

                                                                                            Ravnateljica

                                                                                  Vedrana Lugić, prof., dipl. knjiž.