Natječaj

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Ulica Ivana Gundulića 6

32100 Vinkovci

Tel/Fax: 032/334-675
OIB: 67043571709

URBROJ:  966/2019
Vinkovci, 6. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 17. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i članka 17. i 18. Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog radnog mjesta 

1. Informatičar

jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom                             

Uvjeti:

   • završen diplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz područja elektrotehnike, informatike, matematike ili informacijskih znanosti, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema
   • 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu, kandidat je dužan priložiti:

   • životopis
   • domovnicu (preslik)
   • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
   • dokaz o radnom iskustvu u struci (potrebno je dostaviti dokumente navedene pod točkama 1. i 2.):
    1. preslik elektroničkog zapisa o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica), izdan u vrijeme trajanja natječaja
    2. preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremenska razdoblja obavljanja poslova)
   • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te na oglasnoj ploči Knjižnice, na adresu:

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, I. Gundulića 6, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Za natječaj – informatičar“.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojim dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja, dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem mrežne stranice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci http:/knjiznice.nsk.hr/vinkovci/  

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18).

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
Ravnateljica:
Vedrana Lugić, prof., dipl. knjiž.