Natječaj

Na temelju članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97., 5/98., 104/00., 87/08. i 69/09.) i članka 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ
za popunu upražnjenih radnih mjesta

 1. Diplomirani knjižničar

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • položen stručni ispit za zvanje diplomiranog knjižničara
 • 1 godina radnog iskustva u struci.
 1. Diplomirani knjižničar

– jedan izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena do isteka mandata Ravnateljice)

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • položen stručni ispit za zvanje diplomiranog knjižničara
 • 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • domovnicu (preslik)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a) i b)):

a) preslik elektroničkog zapisa o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica), izdan u vrijeme trajanja natječaja
b) preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremenska razdoblja obavljanja poslova)

 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te na oglasnoj ploči Knjižnice, na adresu:

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, I. Gundulića 6, 32100 Vinkovci, s naznakom: „Za natječaj – dipl. knjižničar –  (navesti redni broj radnog mjesta)“.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojim dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja, dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf (veza na dokument)

Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem mrežne stranice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci http:/knjiznice.nsk.hr/vinkovci/  

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
Ravnateljica:
Vedrana Lugić, dipl. knjiž.