Obavijest

Na temelju  članka 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, članka 17. i 18. Pravilnika o radu, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: čistačica – dostavljačica

Prima se jedan izvršitelj za radni odnos na neodređeno vrijeme, rad na puno radno vrijeme.

Uvjeti:
– završena osnovna škola
– radno iskustvo: nije potrebno

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti: dokaz o završenoj osnovnoj školi,  potvrdu o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja), domovnicu (preslik) i životopis.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Knjižnice.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, br. 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, br. 121/17 ). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, pristupit će razgovoru.
O vremenu održavanja razgovora kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci: https://www.gkvk.hr
Za kandidate koji ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na  natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju.
Prijave se dostavljaju na adresu: Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Ivana Gundulića 6, 32100 Vinkovci s naznakom: „Natječaj za čistačicu – dostavljačicu“

Ravnateljica:
Emilija Pezer, prof.