Natječaj

Na temelju članka 25. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97., 5/98., 104/00.,  69/09.) i članka 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto:

  1. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR – stručno osposobljavanje za rad na puno radno vrijeme, 1 izvršitelj

-za knjižnični Ogranak u Nuštru; Narodna knjižnica i čitaonica sv.Benedikt Nuštar

Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • Dokaz o stručnoj spremi (preslik)
  • Domovnica (preslik)
  • Potvrda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – u izvorniku (ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja)
  • Životopis

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta, podnose se u roku od 7 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Knjižnice,  na adresu:

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, I. Gundulića 6, 32100 Vinkovci , s naznakom: „Prijava  na natječaj“

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Ur. broj: 988/2018
Vinkovci, 06. studeni 2018. god.

Ravnateljica:
Emilija Pezer, prof.