Natječaj

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97., 05/98., 104/00. i 69/09.) i članka 23. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Upravno vijeće, dana 24. listopada 2018. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Za ravnatelja/icu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci,

– odgovarajuće stručne i organizacijske sposobnosti.

Dokumentacija koju kandidati moraju priložiti uz prijavu na natječaj:

  1. Dokaz o stručnoj spremi
  2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  3. Dokaz o radnom iskustvu u knjižničarskoj struci
  4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  5. Životopis s opisom dosadašnjeg rada

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, br. 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, br. 121/17 ). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU (PDF)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj mogu se podnijeti u roku 15 dana od dana objave natječaja.

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti  pisanom  testiranju i razgovoru, a radi provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat imenuje.

O  mjestu i vremenu održavanja  pisanog testiranja i razgovora kandidati će  biti obaviješteni  putem  mrežne stranice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci: http://knjiznice.nsk.hr/vinkovci/

Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na  natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave se dostavljaju na adresu: Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Ivana Gundulića 6, 32100 Vinkovci s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“

Predsjednica Upravnog vijeća
Marina Markić, prof.