Natječaj

Na temelju  članka 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, članka 17. i 18. Pravilnika o radu, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto: Vozač bibliobusa

Prima se jedan izvršitelj za radni odnos na neodređeno vrijeme, rad na puno radno vrijeme i    rad na terenu.

Uvjeti:
– SSS – završena srednja  stručna sprema (trogodišnja i četverogodišnja)
– radno iskustvo: 1 godina na  sličnim poslovima
– položen ispit za vozača C kategorije

Uz pisanu prijavu kandidati trebaju priložiti: dokaz o stručnoj spremi  (preslik diplome), dokaz o radnom iskustvu, dokaz o položenom vozačkom ispitu C kategorije, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci od objave natječaja), domovnicu (preslik) i životopis.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Knjižnice.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, br. 121/17 ) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, br. 121/17 ). Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju koje je kandidat dužan priložiti uz prijavu na javni natječaj objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU (PDF)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti  pisanom  testiranju i razgovoru, a radi provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prima.

O  mjestu i vremenu održavanja  pisanog testiranja i razgovora kandidati će  biti obaviješteni  putem mrežne stranice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci: http://knjiznice.nsk.hr/vinkovci/

Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na  natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju.

Prijave se dostavljaju na adresu: Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Ivana Gundulića 6, 32100 Vinkovci s naznakom: „Natječaj za vozača – ne otvaraj“

Ravnateljica:
Emilija Pezer, prof. i  dipl.knjiž.