Natječaj

Na temelju članka 6. točka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br. 96/01.), članka 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97., 5/98., 104/00., 87/08. i 69/09.) i članka 23. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Upravno vijeće raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci

Za ravnatelja/icu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
  • najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci,
  • odgovarajuće stručne i organizacijske sposobnosti.

Dokumentacija koju kandidati moraju priložiti uz prijavu na natječaj

  1. Dokaz o stručnoj spremi
  2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu
  3. Dokaz o radnom iskustvu u knjižničarskoj struci
  4. Originalno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  5. Životopis s opisom dosadašnjeg rada

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Prijave na natječaj podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja.

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Ivana Gundulića 6

32100 Vinkovci

s naznakom: „Natječaj za ravnatelja“

Predsjednica Upravnog vijeća

Marina Markić, prof.